Ek vergi kartları ve ek vergi tanım bilgileri nasıl tanımlanır?

Ek vergi kartları ve ek vergi tanım bilgileri nasıl tanımlanır?

Ek Vergi Kartları
Logo Go Plus,  Logo Tiger Plus,Destek,Yardım,, Tiger Enterprise ve üzeri ürünlerde Ek vergi tanımları ile malzemelere uygulanan ÖTV ve telekomünikasyon hizmetlerinde geçerli olan özel iletişim vergisi (ÖİV) için geçerli olacak tanımlar kaydedilir. 
ÖTV vergi belirli mal ve ürünler üzerinden tutar veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılardır.
KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde uygulanmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ilk tescili sırasında uygulanır.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 1 Ağustos 2002'den itibaren yürürlüktedir. Vergiyi beyan ve ödeme zamanı, birer aylık dönemlerdir. I sayılı listedeki mallar (Petrol ürünleri) için ayın onunda, diğerleri için on beşinde beyan ve ödeme yapılır. Taşıtların ilk alımında ise tescilden önce beyan edilir ve ödenir. ilk aşamada satış fiyatının içinde ödenen ÖTV, daha sonraki  el değiştirmelerde KDV hesaplaması sırasında bir maliyet unsuru olarak yer almaktadır.

Ek vergi uygulanacak mallar 4 ayrı grupta toplanmıştır. Bu gruplar şunlardır:
·      akaryakıt, doğal gaz, madeni yağlar ve solvent türevleri,
·      otomobil, motosiklet, uçak, helikopter, yat ve kotra,
·      alkollü içkiler, sigara ve tütün mamulleri ile kolalı gazozlar,
·      KDV'nin lüks tüketim malları grubuna giren ürünler
 
Bir ek vergi olan Özel Tüketim Vergisi, KDV kanuna göre KDV matrahına dahil edilmekte, yani tüketici ödemiş olduğu Özel tüketim vergisinin  ayrıca KDV sini de ödemiş olacaktır.

Özel İletişim Vergisi
Yürürlükteki yasa uyarınca
a) Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25,
b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 15,
c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri % 15,
Oranında özel iletişim vergisine tâbidir.

Özel iletişim vergisi hizmet tutarları üzerinden hesaplanır.

Ek verginin ne şekilde işlem göreceği Ticari İşlem grubu tanımında belirtilir. Hizmete ait ek vergi ise hizmet kartında kaydedilir.

Tüm bu  ek vergi uygulamaları için kullanılacak tanımlar Stok program bölümünde yer alan Ek Vergi Kartları seçeneği ile kaydedilir. Ek vergi tanımlamak ve kayıtlı tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Ek Vergi Kartları listesinde yer alan düğmeler ya da sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.
Ek Vergi Bilgileri
Ek vergi bilgileri Ek Vergi Kartları listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Vergi tanım bilgileri şunlardır:
 
Ek Vergi Kodu : Ek vergi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Ek vergi tanımları kodlarına göre sıralı olarak tutulmaktadır. Ek vergi  kartlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle ek vergi tanımı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır
Ek Vergi Açıklaması : Tanımlanan verginin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
Açıklama bilgisi de ek vergi kartları için önemli bir alandır. Ancak açılan kartlar açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisi verilerek de yapılabilir. Bu nedenle ek vergi tanımları açıklamasının ilk 10 karakterine göre sıralıdır.
Ek Vergi Grup : Kodu Tanımlanan vergi grup kodudur.
KDV Matrahını Etkiler : Ek verginin KDV matrahını etkilemesi durumunda bu seçenek işaretlenir. Bu durumda KDV tutarı, Malzeme/Hizmet Tutarı + Ek Vergi tutarı toplamı üzerinden hesaplanır. Bu seçenek işaretlenmezse KDV tutarı yalnızca malzeme/hizmet tutarı üzerinden hesaplanır.
Vergi tanım kartında satırlarda bu grup altında yer alacak vergilere ait özellikler kaydedilir. Bunlar şunlardır:
Başlangıç Tarihi : Verginin yürürlüğe girdiği tarihtir.  Tanımda belirtilecek tutar ve oranlar burada belirtilen tarih dikkate alınarak işlemlere uygulanır. 
Oran/Tutar : Vergi tipinin belirlendiği alandır. Bu alan
·      Oran
·      Tutar
·      Oran+Tutar
seçeneklerini içerir.
Ek vergi tutar ya da sabit bir oran üzerinden uygulanabilir. Oran+Tutar seçiminde ise hem oran hem de tutar uygulanır.
Oran ve Tutar : Oran/Tutar alanında  yapılan seçime göre oran ve tutar kolonlarında vergi için geçerli olacak tutar ya da oran belirtilir.
Tahsil Edilecek Oran ve Tahsil Edilecek Tutar : İstisna Ek Vergi uygulandığında  hesaplanacak ek vergi tutarının hesaplanmasında kullanılacak oran ya da tutarı belirtir. Oran/Tutar alanında oran ya da oran+tutar seçilirse tahsil edilecek oran alanına bilgi girilir. Oran/Tutar alanında tutar seçilirse tahsil edilecek tutar alanına bilgi girilir.
İstisna Oran : Ek vergi istisnasının oranıdır. Tahsil edilecek oran ile birlikte KDV matrahını belirler.
İstisna Tutar : Ek vergi istisnasının tutarıdır.
Birim Türü : Belirtilen oran ya da tutarın geçerli olacağı birim türünü belirtir. Birim türü seçenekleri listelenir ve ilgili tür seçilir.
Birim Seti Kodu : Vergi tipi tutar ve birim türü miktar olan vergi tanımlarında geçerli olacak birim seti kodudur. ... simgesi tıklanır ve kayıtlı birim setleri listelenerek ilgili birim seti seçilir.
Vergi tipi oran olan satırlarda birim seti belirtilmez.
Birim Kodu : Miktar ve ebat türü satırlarda verginin hangi birim için geçerli olacağının belirlendiği alandır. ... simgesi tıklanır tanımlı birimler listelenerek ilgili birim seçilir. 
İndirim Tutarı : Ek vergi için geçerli olacak indirim tutarıdır.
Ek vergi tanım kartında uygulanacak tüm vergiler ayrı bir satırda kaydedilir. Vergi tip ve özellikleri Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Yapılan tanım Ek Vergi Kartları listesinde vergi kodu ve açıklaması ile listelenir.
 
Ek vergi uygulanacak Malzemeler
Malzemenin özel tüketim vergisi uygulamasına tabi olup olmadığı, malzeme tanım kartında Ek Vergi Kodu alanında belirlenir. Ek vergi Kodu alanında kayıtlı ek vergi tanım kartları listelenir ve malzeme için geçerli olacak kart seçilir.
 
Ek vergi Uygulanacak Ticari İşlem Grupları
Ek vergi ticari işlem grubu bazında da uygulanabilir. Bunun için Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan Ticari İşlem Grupları menü seçeneği kullanılır.
 
Malzeme alış, satış, iade ve sarf işlemlerinde Ek Vergi (Özel Tüketim Vergisi) Uygulamaları
Malzeme alış, satış, iade sarf ve fire işlemlerinde ek vergi hesaplamaları uygulanan mevzuata göre değişecektir. Malzeme giriş ve çıkış fiş ve faturalarında ek vergi (ÖTV) uygulamasına tabi  malzeme hareketlerine ait toplamlar  fiş ya da fatura satırlarında ÖTV tutarı kolonunda, fiş geneline ait toplamlar ise fişin alt bölümünde Toplam ÖTV alanında  yer alır.

ÖTV uygulamasına tabi malzeme hareketine ait bilgiler kaydedilirken, ÖTV tutarları malzeme kartında belirtilen ÖTV kodu ya da işlemin ait olduğu cari hesaba ait ticari işlem grubunda belirtilen öndeğer dikkate alınarak hesaplanır.

Mal alım işlemlerinde ek vergi ÖTV uygulaması
Mal alım işlemlerinde satın alınan malzeme için ek vergi (ÖTV) uygulanacaksa, malzeme kartında belirtilen ek vergi tanımındaki  oran ya da tutar üzerinden ek vergi tutarı hesaplanır ve fiş satırında yer alan Ek vergi tutarı kolonuna aktarılır.

Hesaplanan ek vergi ve toplam fiş tutarı KDV matrahı olarak dikkate alınır ve KDV tutarı buna göre hesaplanır.

Mal alım işlemi muhasebeleştirilirken ek vergi ayrı bir muhasebe hesabı altına izlenmez. Hesaplanan tutar malzeme maliyetine otomatik olarak yansıtılır.
 
Alınan malın üretimde ya da dahili kullanımda sarf edilmesi 
Alınan malın üretimde kullanılması ya da firma içinde kullanılması durumunda ek vergi (ÖTV) farklı uygulanır. Bunun için malzeme yönetimi bölümünden kesilen sarf ve fire fişlerinde ek vergi tutarı hesaplansın seçeneği yer alır. Alınan malzemenin üretimde kullanılması durumunda sarf ve fire fişlerinde bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.

Alış İade işlemlerinde, iade edilen malzeme ÖTV kapsamında ise iade edilen malzemeye ait özel tüketim vergisi tutarı ilgili satırda ek vergi tutarı kolonunda yer alır.
 
Mal Satış İşlemlerinde ek vergi (ÖTV)
Satış irsaliye ve faturalarında satırdaki malzeme için ek vergi uygulanacağı malzeme kartında belirtilmişse vergi tanım kartında belirtilen başlangıç tarihi ve işlem tarihi dikkate alınarak ek vergi tutarı hesaplanır.  Hesaplanan ek vergi tutarı satırdaki ek vergi tutarı kolonunda, fiş geneline ait tutar ise alt bölümde yer alan Toplam ek vergi alanında görüntülenir.
 
KDV ise toplam tutar ve ek vergi tutarı toplamı üzerinden geçerli oran esas alınarak hesaplanır.

Satış işlemi muhasebeleştirilirken ek vergi tutarı Satış ek vergisi olarak ilgili muhasebe hesabı altında toplanır.
 
İstisna Ek Vergi Uygulamaları
İstisna Ek Vergi uygulamaları, Ticari işlem grubu ile Ek Vergi kartlarındaki değerleri dikkate alarak yapılır. Fişlerde kullanılan ticari işlem grubu için İstisna vergi uygulanacak seçeneği işaretli ise ek vergi kartlarındaki yeni eklenen değerler kullanılır. İstisna ek vergiler için hesaplanan tutar Tahsil Edilecek Oran ve Tahsil edilecek Tutar değerlerince belirlenir. Bu durumdaki KDV Matrahı şu şekilde hesaplanır.
KDV Matrahı = Fatura Tutarı + İstisna Ek Vergi tutarı  + Tahsil Edilecek Ek Vergi tutarı

Örnekler:

Ek Vergi Kodu : ÖTV
KDV Matrahını etkiler
Oran:20

Fatura Satırları
Malzeme Miktarı       :1
Malzeme Birim Fiyatı:100
KDV oranı             :10

Ek Vergi Tutarı: [( Malzeme Miktarı*Malzeme Birim Fiyatı) *EK Vergi Oranı()%=(1*100) *0.20=20
KDV Tutarı: [( Malzeme Miktarı*Malzeme Birim Fiyatı)+Ek Vergi Tutarı]*KDV Oranı
            (100+20)*0.10=12

%15 indirim olduğu durumda
Ek Vergi Tutarı: Ek Vergi Tutarı: [( Malzeme Miktarı*Malzeme Birim Fiyatı)-İndirim Tutarı]* EK Vergi Oranı()%=[(1*100)-15] *0.20=17

KDV Tutarı: {[( Malzeme Miktarı*Malzeme Birim Fiyatı)-İndirim Tutarı]+Ek Vergi Tutarı}*KDV Oranı=(85+17)*0.10=10.2

Ek Vergi Kodu : ÖİV
KDV Matrahını etkilemez
Oran:20
Fatura Satırları
Malzeme Miktarı       :1
Malzeme Birim Fiyatı:100
KDV oranı             :10

Ek Vergi Tutarı: [( Malzeme Miktarı*Malzeme Birim Fiyatı) *EK Vergi Oranı()%=(1*100) *0.20=20
KDV Tutarı: [( Malzeme Miktarı*Malzeme Birim Fiyatı)]*KDV Oranı
            (100*0.10)=10
%15 indirim olduğu durumda
Ek Vergi Tutarı: Ek Vergi Tutarı: [( Malzeme Miktarı*Malzeme Birim Fiyatı)-İndirim Tutarı]* EK Vergi Oranı()%=[(1*100)-15] *0.20=17
KDV Tutarı: [( Malzeme Miktarı*Malzeme Birim Fiyatı)-İndirim Tutarı)]*KDV Oranı=(85)*0.10=8,5

Ek Vergi Güncelleme
Ek vergi oran ve bilgilerinde olabilecek değişiklikler toplu olarak ek vergi tanım kartlarına yansıtılabilir. Bunun için Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Ek Vergi Güncelleme seçeneği kullanılır.  Ek vergi ayarlamaları yapılırken, bu ayarlamanın hangi vergi tanım  kartlarını kapsayacağı ve ayarlamanın ne şekilde yapılacağı Ek Vergi Güncelleme filtre penceresinde belirlenir.

İlgili raporlar ;
Stok/Dökümler/Ek Vergi Listesi
Kayıtlı ek vergi tanımlarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.
Grup Kodu, ek vergi kodu ve açıklaması satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan ek vergi tanımları listelenir.
0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70