On 06:01:00 by Muhasebe Kursu in , ,    No comments
Bordro işlemlerinde geçerli olacak kuruma ve işyerlerine özgü bilgiler bordro parametreleri ile kaydedilir.
Bordro Parametreleri Ayarlar program bölümünde Parametreler menüsü altında yer alır. Bordro bilgileri
penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır.
Kurum: Bordro parametrelerinin geçerli olacağı kurumu belirtir. Tanımlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum
seçilir.
İşyeri: Bordro parametrelerinin geçerli olacağı işyerini belirtir. Tanımlı iş yerleri listelenir ve seçim yapılır.
Geçerlilik Tarihi: Bordro parametrelerinin hangi tarihler için geçerli olacağı bu alanda belirtilir.
Bordro Başlangıç Tarihi: Bordro başlangıç tarihinin belirtildiği alandır.
İş Kolu: Kurum ya da işyerinin bağlı olduğu iş kolunu belirtir.
Günlük Çalışma Süresi: Günlük çalışma süresinin saat olarak belirtildiği alandır.
Ek Mesailere Esas Süre: Ek mesailere esas süre, ek mesai ücretinin hesaplanmasını sağlayacak normal
mesai ücretinin bulunmasını sağlar. Örneğin ek mesailer için esas alınacak sürenin 120 olduğunu
varsayalım. Bu durumda 0 zamlı ek mesai ücreti
Aylık ücret/120 * 0 olarak hesaplanacaktır.
Sosyal Güvenlik Kuruluşu : Bu alanda kurum ya da işyerinin hangi sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı
olarak çalıştığı belirlenir. Sosyal güvenlik alanı;
l SGK
l Emekli Sandığı
l Banka ve Diğerleri
l Bağkur
olmak üzere 4 seçeneklidir. Ok simgesi tıklanarak bu seçenekler listelenir ve seçim yapılır.
Şirket Statüsü : Şirket statüsüdür.
Çalışma Bölge Müdürlüğü Numarası: Kurumun Çalışma Bölge Müdürlüğü numarasıdır. Çalışma Bölge
Müdürlüğü numarası, işe giriş ve işten çıkış işlemlerinde resmi form ve bildirge basımlarında kullanılır.
Tehlike Derecesi/Sınıfı: Kurum ya da işyerinin hangi tehlike derece ve sınıfına girdiğini belirtir. Tehlike
derecesi normal, alt ya da üst olmak üzere üç seçeneklidir. Ok simgesi tıklanarak seçenekler listelenir ve
kurum ya da işyerinin tehlike sınıfı derecesi seçilir. Tehlike sınıflarının derecelerine göre geçerli olacak
primler, Kanun parametrelerinde, Tehlike Sınıfları Tablosu üzerinde belirtilir. Tehlike sınıfı bilgisi iş kazası
ve meslek hastalığı priminin belirlenmesinde kullanılır.
Tehlike sınıfları kanun parametreleri seçeneği altında yer alır. Tehlike sınıfları 12 adettir. Tehlike sınıfları
için geçerli olacak prim oranları da alt, üst ve normal sınırlar için yine aynı tablo üzerinden girilir.
Sosyal Güvenlik Şube: Kurum ya da işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun şubesini belirtir.
Çalışma Kanunu: Kurumun hangi iş yasasına tabi olduğu bu alanda belirtilir. Tabi olunan yasa alanı şu
seçenekleri içerir.
l İş Kanunu
l Basın İş Yasası
l Deniz İş Yasası
Burada yapılan seçime göre kıdem ve ihbar tazminatları hesapları yapılacaktır.
Sektör: Özel, Kamu, Oda ve Diğer seçeneklerini içerir. Böylece, Sicil kartında tanımlı olan çalışana ait
raporlar, bu alanda yapılan seçime uygun olarak belli tarih aralığında alınır.
Bordro Parametreleri
Bordro Parametreleri Sayfa 1 / 7
file:///C:/Users/WIN-7/AppData/Local/Temp/~hh5550.htm 16.12.2016
Özel seçiminde, rapor alınırken, her ayın 1-30/31 aralığı, Kamu seçiminde ise ayın 15'i ile takip eden ayın
14'ü aralığı dikkate alınır.
Oda seçiminde odalarda çalışan personelin maaş hesaplamaları yapılırken SGK tavan matarh kullanılarak
oda kesintileri hesaplanır. Oda seçeneği Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı odalar için kullanılır.
UFRS İskonto Oranı: Firmaya ait kıdem tazminatı riskini gösteren alandır. Bu alanda verilen oran
üzerinden bulunan sonuç firmanın kıdem tazminatı riski hesaplamasına dahil edilir.
Hem Bordro Parametrelerinde hem de sicil kartında UFRS İskonto Oranı alanında değer girişi
yapılmışsa hesaplama yapılırken sicil kartında verilen oran dikkate alınır. Eğer sicil kartında bu alan
boş bırakılmış, Bordro Parametrelerinde oran girilmişse Bordro Parametrelerinde verilen oran
hesaplamaya dahil edilir.
Yuvarlama Tabanı ve Tipi: Bu alanda, Puantaj hesapları sonucunda, ödenecek ücretin küsuratlı çıkması
durumunda yuvarlamada esas alınacak taban ve yuvarlamanın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Yuvarlama
belirlenen tabanın altına, üstüne ya da en yakınına olmak üzere üç şekilde yapılabilir. Yuvarlamanın ne
şekilde yapılacağı belirlendikten sonra yuvarlama tipi seçilir.
Yuvarlama Farkı: Hesaplanan Bordro hesaplarında devreden yuvarlama farklarının kullanım öndeğeri
bu alanda belirlenir. Bu alan;
l Sıfırlanacak
l Devredecek
seçeneklerini içerir. Sıfırlanacak seçilirse yuvarlama farkları sıfırlanır. Devredecek seçilirse bir sonraki
döneme devreder.
Tasarruf Fonuna Tabi: Bu alanda kurum ya da işyerinin tasarruf fonuna tabi olup olmadığı belirtilir.
Tasarruf fonuna tabi durumu sözkonusu ise ilgili kutu işaretlenir.
Öncelikli Bölge: Kurum ya da işyerinin öncelikli bölge kapsamında faaliyet göstermesi durumunda bu
kutu işaretlenir.
Kullanılan İzinler Hesaba Katılacak: Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında kullanılacak
parametre öndeğerinin belirlendiği alandır. Hesaplamalarda kullanılan izinler dikkate alınacaksa bu alanın
işaretlenmesi gerekir.
Sicil Numarası: Bu alanda kurum ya da işyerinin tasarruf fonuna tabi olması durumunda, Tasarruf fonu
sicil numarası kaydedilir.
Banka: Tasarruf fonu kesintilerinin yatırıldığı banka şube kodudur.
Şube: Tasarruf fonu kesintilerinin yatırıldığı banka şubesidir.
Hesap No: Tasarruf fonu kesintilerinin yatırıldığı banka hesap numarasıdır.
IBAN Numarası: Banka hesabı IBAN numarasıdır.
Diğer Bordro Parametreleri
İşlemlere öndeğer olarak aktarılması istenen diğer parametrik bilgiler Diğer Parametreler seçeneği ile
kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:
Fark Bordrosuna Öndeğer Olacak Kur Tarihi: Dövizli kullanımda fark bordrosu hesaplamalarında
öndeğer olarak kullanılacak kur tarihidir. Bu alan;
l İşten çıkış tarihi
l İşten çıktığı dönemin kur tarihi
l Fark bordrosunun basıldığı tarih
seçeneklerini içerir. Fark bordrosu hesaplamalarında hangi tarihteki kur değeri kullanılacaksa ilgili seçenek
seçilir.
Bordro Parametreleri Sayfa 2 / 7
file:///C:/Users/WIN-7/AppData/Local/Temp/~hh5550.htm 16.12.2016
İşten çıkış tarihi seçiminde fark bordrosu alınacak personelin işten çıkış tarihine ait kur değeri kullanılır.
İşten çıktığı dönemin kur tarihi seçiminde işten çıktığı döneme ait kur değeri kullanılır.
Fark bordrosunun basıldığı tarih seçiminde ise fark bordrosu ne zaman basılacaksa bu tarihteki kur değeri
kullanılacaktır.
İşten Ayrılan Personelin Puantajına Öndeğer Kur Tarihi: İşten ayrılan personelin puantaj
hesaplarında geçerli olacak kur tarihini belirtir. Bu alan;
l İşten çıkış tarihi
l İşten çıktığı dönemin kur tarihi
seçeneklerini içerir.
İşten çıkış tarihi seçiminde puantajda öndeğer olarak personelin işten çıkış tarihindeki kur değeri öndeğer
olarak kullanılır.
İşten çıktığı dönemin kur tarihi seçiminde ise işten çıktığı döneme ait kur tarihi kullanılır.
İzin Hesaplamalarına Esas Başlangıç Tarihi: Personelin izin sürelerinin hesaplama öndeğeri bu
parametre satırında belirlenir. Bu alan;
l Gruba giriş tarihi
l Kuruma giriş tarihi
l İşyerine giriş tarihi
l Hakların başlangıç tarihi
seçeneklerini içerir.
Gruba giriş tarihi seçilirse personelin izin süresi gruba girdiği tarih esas alınarak hesaplanır.
Kuruma giriş tarihi seçilirse personelin izin süresi kuruma girdiği tarih esas alınarak hesaplanır.
İşyerine giriş tarihi seçilirse personelin izin süresi kuruma girdiği tarih esas alınarak hesaplanır.
Hakların başlangıç tarihi seçilirse grup şirketleri arasındaki geçişlerde devreden izin süresi hakların
başlangıç tarihi dikkate alınarak hesaplanır.
Kıdem Hesaplamalarına Esas Başlangıç Tarihi: Personelin kıdem hesaplama öndeğeri bu parametre
satırında belirlenir. Bu alan;
l Gruba giriş tarihi
l Kuruma giriş tarihi
l İşyerine giriş tarihi
seçeneklerini içerir.
Gruba giriş tarihi seçilirse personelin kıdem hesaplarında gruba girdiği tarih esas alınır.
Kuruma giriş tarihi seçilirse personelin kıdem hesaplarında kuruma girdiği tarih esas alınır.
İşyerine giriş tarihi seçilirse personelin kıdem hesaplarında kuruma girdiği tarih esas alınır.
Hakların başlangıç tarihi seçilirse grup şirketleri arasındaki geçişlerde devreden kıdem hesaplarında
hakların başlangıç tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılır.
İhbar Hesaplamalarına Esas Başlangıç Tarihi: Personelin ihbar hesaplama öndeğeri bu parametre
satırında belirlenir. Bu alan;
l Gruba giriş tarihi
l Kuruma giriş tarihi
l İşyerine giriş tarihi
Bordro Parametreleri Sayfa 3 / 7
file:///C:/Users/WIN-7/AppData/Local/Temp/~hh5550.htm 16.12.2016
seçeneklerini içerir.
Gruba giriş tarihi seçilirse personelin ihbar hesaplarında gruba girdiği tarih esas alınır.
Kuruma giriş tarihi seçilirse personelin ihbar hesaplarında kuruma girdiği tarih esas alınır.
İşyerine giriş tarihi seçilirse personelin ihbar hesaplarında kuruma girdiği tarih esas alınır.
Hakların başlangıç tarihi seçilirse grup şirketleri arasındaki geçişlerde devreden ihbar hesaplarında hakların
başlangıç tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılır.
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Matrahı Hesaplama Şekli: İş kazası ve meslek hastalıklarında
matrahın ne şekilde dikkate alınacağı bu parametre satırında belirlenir.
l Kazançlar Toplamı Ücretli İzin Tutarı
l Kazançlar Toplamı*Çalışılan Gün/Toplam Gün
l Kazançlar Toplamı Ücretli İzin Tutarı (kazanç tavandan küçükse kontrol yapılmaz)
seçeneklerini içerir.
Bireysel Emeklilik İşveren Payı: Bireysel emeklilik işveren payının ne şekilde dikkate alınacağı bu
parametre satırında belirlenir.
l Gider Olarak Gösterilmeyecek
l Gider Olarak Gösterilecek
seçeneklerini içerir.
Özel Sigorta İndirimi Öncelik Sırası: Özel sigorta vergi indirimlerinin öncelik sırasının belirlendiği
parametredir.
l Bireysel Emeklilik-Şahıs Sigortası (İşveren-İşçi)
l Şahıs Sigortası-Bireysel Emeklilik (İşveren-İşçi)
l Bireysel Emeklilik-Şahıs Sigortası (İşçi-İşveren)
l Şahıs Sigortası-Bireysel Emeklilik (İşçi-İşveren)
seçeneklerini içerir. Burada yapılan seçime göre vergi indirimleri hesaplanır.
Bordro parametreleri Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir ve Bordro parametreleri listesine dönülür.
Yapılan her tanım listede kurum, işyeri, başlangıç tarihi ve geçerlilik tarihi bilgileri ile listelenir.
İzin Hesaplama Şekli: İzin hesaplama şeklini belirtir. Bu alan;
l Takvim Yılına Göre
l İşe Giriş Tarihine Göre
seçeneklerini içerir.
Yapılan seçime göre izin hesaplanır.
SGK Eksik Gün Hesaplama Şekli: SGK eksik gün hesaplamasının ne şekilde yapılacağı bu parametre
satırında belirlenir. Parametre;
l 30 Gün Üzerinden
l Ayın Gün Sayısı Üzerinden
seçeneklerini içerir.
Eksik günler ya 30 gün üzerinden ya da ayın gün sayısı üzerinden dikkate alınır.
Asgari Geçim İndirimi Tutarı: Ödeme tipi net ise net istihkaka: Asgari geçim indirimi tutarının ödeme
tipi net olan personel için ne şekilde dikkate alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Parametre satırı;
l Eklenmeyecek
Bordro Parametreleri Sayfa 4 / 7
file:///C:/Users/WIN-7/AppData/Local/Temp/~hh5550.htm 16.12.2016
l Eklenecek
seçeneklerini içerir.
Eklenecek seçiminde hesaplanan tutar net istihkaka eklenir.
Özel Sigorta Asgari Ücret Limiti: Özel sigorta hesaplanırken asgari ücret kontrolünün ne şekilde
yapılacağının belirlendiği parametredir.
l Aylık
l Yıllık
seçeneklerini içerir.
Yıllık seçilirse bir yıllık asgari ücret tutarı limit alınır. Yıllık asgari ücret kontrolü aylık kazançlar toplamı
asgari ücretin 10 katı ve üzerindeki personel maaşlarında etkilidir. Bu personel ilk aylarda daha fazla
indirim kullanarak bütün vergi indirimleri haklarını bütün yıla yayılmadan kullanabilir.
Aylık seçilirse, aylık asgari ücrete göre kontrol yapılır.
Asgari geçim indirimi bordronun içinde: Asgari geçim indirimi rakamının bordro hesaplarına dahil
edilip edilmemesi bu parametre ile belirlenir. Olacak ve Olmayacak seçeneklerini içerir.
Olacak seçilirse asgari geçim indirimi hesaplamaları bordro içinde yapılır.
Olmayacak seçilirse hesaplar penceresinde asgari geçim indirimi tutarları yer alır fakat gelir vergisi
rakamından asgari geçim indirimi tutarının çıkartılması ve gelir vergisinin bu tutar kadar azaltılması
işlemleri yapılmaz.
Asgari Geçim İndirimi bordrosunda herhangi bir değişiklik olmaz. Tahakkuk listesi, tahakkuk toplamları,
bordro zarfı, banka ödeme emri raporları tutarlarında bir değişiklik olmaz, sadece gelir vergisi ile ilgili
tutarlar asgari geçim indirimi tutarlarından etkilenmeden basılır.
Vergi ve SGK istisnaları çalışma parametrelerinin netine: Vergi ve SGK istisnalarının çalışma
parametreleri net rakamını ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. Yansısın ve Yansımasın
seçeneklerini içerir.
Yansısın seçilirse vergi ve SGK istisnaları çalışma parametreleri net ücretince dikkate alınır.
Günlük Brüt Ücret Hesaplama Şekli: Günlük brüt ücret hesaplama şeklinin belirlendiği parametredir.
l 30 gün üzerinden
l Ayın gün sayısı üzerinden
seçeneklerini içerir.
30 gün üzerinden seçilirse brüt ücret 30 gün üzerinden hesaplanır. Ayın gün sayısı üzerinden seçilirse
ücret hesabı, hesaplama yapılan ay için geçerli gün üzerinden yapılır.
Terfi Hesaplamasında Kullanılacak İlave Oran: Terfi sonrası emekli sandığı ilave oranı değişen
personeller için Emekli Sandığı Matrahı hesaplanırken hangi ilave oranın kullanılacağı seçilir.
İstihdam Yasasına İşsizlik Oranı Dahil: İstihdam yasasına işsizlik oranının dahil olup olmadğının
belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.
Hayır seçildiğinde Asgari ücret işveren priminden işsizlik oranı miktarı çıkarılacaktır. "Evet" seçildiğinde
çıkarılmayacaktır.
Ücretli İzinde Kısa Vadeli Primler: Ücretli izinlerde kısa vadeli primlerin ne şekilde dikkate alınacağı
bu parametre ile belirlenir. Kesilecek ve Kesilmeyecek seçeneklerini içerir. Kesilecek seçilirse kısa vadeli
primler ücretli izinde kesilir.
Ar-Ge Teşvik Tutarı, Hesaplamaları: Ar-Ge teşvik tutarının hesaplamaları etkileyip etkilemeyeceği bu
parametre satırında belirlenir. Etkileyecek ve Etkilemeyecek seçeneklerini içerir.
Etkilemeyecek seçiminin yapılması durumunda ar-ge gelir vergisi teşviği ve SGK teşviği hesaplar
penceresinde yalnızca gösterilir, hesaplamaları etkilemez.
Bordro Parametreleri Sayfa 5 / 7
file:///C:/Users/WIN-7/AppData/Local/Temp/~hh5550.htm 16.12.2016
Nete Dahil Ödemeler Devredecek SGK Matrahına: Nete dahil ödemelerin devredecek SGK
matrahına eklenip eklenmeyeceği bu parametre satırında belirlenir.
Vergi İstisnasının SGK Primi: Vergi istisnasına ait SGK priminin hesaplanıp hesaplanmayacağı bu
parametre satırında belirlenir. Hesaplanacak seçeneği seçildiğinde mevcut durumda olduğu gibi hesaplar
penceresinde vergi istisnasının SGK primi gösterilir, Hesaplanmayacak seçildiğinde ise bu işlem yapılmaz.
Ar-GE Gelir Vergisi Hesaplamaları: AR-GE gelir vergisi hesaplamasının ne şekilde yapılacağı bu
parametre satırında belirlenir.
l Oranlanarak Bulunacak
l AR-Ge'li Kazançlar Üzerinden Bulunacak
seçeneklerini içerir.
AR-Ge'li Kazançlardan Damga Vergisi İstisnası: Ar-Ge'li lazançlar için damga vergisi istisnası
uygulanıp uygulanmayacağını belirtir.
Ar-Ge Teşvik Tutarı: Ödeme tipi net ise Net İstihkaka:
l Eklenecek
l Eklenmeyecek
olmak üzere iki seçeneklidir.
Eklenecek seçildiğinde teşvik tutarı brüt ücrete eklenecek ve hesaplanan net ücret artar.
Eklenmeyecek seçildiğinde teşvik tutarı kadar brüt ücret az gösterilecek ve net ücret sabit kalır.
5921 Sayılı Kanundan Faydalanan Çalışanın İşçi Primi: 5921 Sayılı Kanundan Yararlanan
personelin işçi priminin maaş hesaplamalarını ne şekilde etkilyeceği bu parametre ile belirlenir.
Parametre satırı;
l Maaş Hesaplamasını Değiştirmez
l Net Maaşlarda Brüt Azalır, Brüt Maaşlarda Net Artar
l Hem Net Maaş Hem de Brüt Maaşlarda Net İstihkak Artar
seçeneklerini içerir. Yapılan seçime göre maaş hesaplamaları yapılır.
Ar-Ge Teşvik Tutarı: Ödeme tipi net ise Net İstihkaka:
l Eklenecek
l Eklenmeyecek
olmak üzere iki seçeneklidir.
Eklenecek seçildiğinde teşvik tutarı brüt ücrete eklenecek ve hesaplanan net ücret artar.
Eklenmeyecek seçildiğinde teşvik tutarı kadar brüt ücret az gösterilecek ve net ücret sabit kalır.
SGK Günü 0'ken Ek Kazançlar SGK Matrahına: Bordro üzerinde SGK günü 0 (sıfır) olduğunda,
Puantaj Kartında yer alan EK Ödemeler sayfasındaki ödemelere ait SGK primlerinin hesaplanıp
hesaplanmayacağının belirlendiği parametredir.
l Eklenecek
l Eklenmeyecek
olmak üzere iki seçeneklidir.
Puantaj Gün Kontrolüne "Diğer" Tipindeki Mesailer: Puantaj Kartı / Mesailer sayfasında gösterilen
"Diğer" parametresindeki gün değerlerinin puantaj gün sayısına eklenip eklenmeyeceği bu parametre ile
belirlenir. Böylece puantaj gün kontrolü uyarılarında da Diğer mesai tipine ait bilgilerin kullanılıp
kullanılmayacağı tanımlanmış olur.
Bordro Parametreleri Sayfa 6 / 7
file:///C:/Users/WIN-7/AppData/Local/Temp/~hh5550.htm 16.12.2016
l Eklenecek
l Eklenmeyecek
olmak üzere iki seçeneklidir.
Eklenecek seçiminde Diğer satırındaki mesai tipi bilgileri gün kontrolü uyarılarında kullanılır.
Eklenmeyecek seçiminde kullanılmaz.
İşten Çıkış Kartı eklendiğinde Puantaj kartı (Eklenecek / Eklenmeyecek): İşten çıkış kartı
eklendiğinde, fark bordrosu ya da puantaj kartının otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağının
belirlendiği parametredir.
l Eklenecek
l EKlenmeyecek
olmak üzere iki seçeneklidir.
Eklenecek seçimi yapıldığında, İşten çıkış kaydı işlemi kaydedilirken, Fark Bordrosu alanı da işaretliyse,
Fark Bordrosunun eklenip eklenmeyeceğini soran bir mesaj gelecektir. Mesaja evet denmesi durumunda,
işten çıkış kaydında yer alan personel için fark bordrosu oluşturulur.
Bordro Parametreleri Sayfa 7 / 7
file:///C:/Users/WIN-7/AppData/Local/Temp/~hh5550.htm 16.12.2016

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70